کف پای صاف

خانم باردار که صافی کف پا دچار شده

کف پای صاف افرادی که دارای کف پای صاف (یا قوس افتاده کف پا) هستند، یا در پای خود هیچ قوسی ندارند و یا قوس بسیار کمی در پای خود دارند. کف پای صاف فقط درصورتیکه باعث ناراحتی شود یا موجب درد در نقاط دیگر بدن شود، یک اختلال اساسی به شمار میرود و نیاز […]