کفش طبی

کفش طبی همه افراد در برهه ای از زندگی دچار درد پا می شوند ، به خصوص وقتی پا به سن میگذارند. پاها یکی از پرکاربردترین و پیچیده ترین قسمت های بدن ما هستند . در یک روز عادی حدود 100,000 تن فشار به پاها وارد میشود. بنابراین محافظت از آنها در طول زندگی و […]