پادرد در بارداری

بهترین متخصص درد پا در کلینیک میر می گوید: بارداری باعث ایجاد تغییرات مختلفی در بدن زنان می شود. بسیاری از زنان در طول بارداری شکایت های مشترک دارند. یکی از این شکایات که اغلب نادیده گرفته می شود ، پادرد در بارداری است. به دلیل افزایش وزن طبیعی در دوران بارداری ، مرکز ثقل […]