ورم پای چپ

ورم پای چپ

ورم پای چپ شاید تا به حال با نگاه کردن به پاهای خود و مقایسه ی اندازه ی آن دو بایکدیگر، متوجه ورم پای چپ خود شده اید و این تورم منجر به نگرانی شما شده است.ورم پای چپ علت های متفاوتی از قبیل : آسیب دیدگی،شکستگی ،بیماری های قلبی و وجود عفونت را دارد.اگر […]