میخچه پاشنه پا

میخچه پاشنه پا شاید برایتان پیش آمده باشد که پاشنه پاهایتان دردناک شده باشد و با مشاهده آن متوجه وجود میخچه پاشنه پا در آن ناحیه شده باشید.این مشکل بسیار دردناک است و راه رفتن و انجام فعالیت های روزانه توسط شخص را مختل می کند.این افراد انقدر از این درد و ناتوانی از انجام […]