صافی کف پا در کودکان

تصویر نوزاد که پاهایش در دست یک بزرگسال است

صافی کف پا در کودکان حالت عادی کف پای افراد دارای قوسهای استانداردی است که باعث می شود نیروهای وارد بر بدن از طرف زمین کاهش پیدا کند. در افرادی که دارای کف پای صاف هستند این قوسهای استاندارد وجود ندارند. اگر قوس طبیعی پا نباشد منجر به عوارضی از جمله اعمال نیروی زیاد ازطرف […]