گرفتگی عضلات پا

تصویر خانمی که با پوشیدن کفش پاشنه بلند دچارگرفتگی عضلات پا شده است

گرفتگی عضلات پا مشکل شایعی است که باعث درد ناگهانی در عضلات پا میشود. این در اثر انقباضات ناگهانی غیر ارادی (کوتاه شدن) عضله پا رخ میدهد. گرفتگی بیشتر بر روی عضلات پا ، ساق و ران تأثیر می گذارد. معمولا گرفتگی عضلات در حال خواب یا استراحت رخ می دهد. در واقع سه مورد […]