درد پا

درد پا یک فرد می تواند در طول زندگی خود تا 128000 کیلومتر راه برود – این مقدار برابر با سه دور حول زمین چرخیدن است! اما ما اغلب به پاهای خود فکر نمیکنیم تا زمانی که پا درد را تجربه کنیم. و وقتی این اتفاق می افتد به دنبال این هستیم که هر چه […]