درد ساق پا

درد ساق پا درد ساق پا را اصولا ورزشکاران، دوندگان و رقاصان تجربه می کنند و این درد؛ به درد موجود در طول لبۀ داخلی استخوان ساق پا (درشت نی) مربوط است. فعالیت های بدنی شدید مانند دویدن می تواند باعث درد ساق پا شود به خصوص زمانی که فرد به تازگی شروع به ورزش […]